Afhalen enkel na afspraak!

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze webshop en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Het is aan te raden de algemene voorwaarden te lezen en deze te begrijpen. Indien er twijfel of onduidelijkheid is moet u ons dadelijk contacteren.


Identificatie

•    Bikes 2 Bits, handelsbenaming van de Bvba Trade Invest ingeschreven onder HR BE0467 .257.809 met maatschappelijke zetel te Doorslaardorp 11, 9160 Lokeren, België.
•    Url webshop www.bikes2bits.com.
•    Een klant is die natuurlijke of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Bikes2Bits.com
•    Een overeenkomst is iedere afspraak tussen Bikes2Bits.com en Klant, voor dewelke de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
•    Een handelaar is de natuurlijke of rechtspersoon die zijn onderdelen aanbiedt via de webshop.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

•    Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen via Bikes2Bits.com zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
•    Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Bikes2Bits.com slechts bindend, indien en voor zover deze door Bikes2Bits.com uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
•    Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
•    Bikes2Bits.com wijst afwijkende bepalingen of voorwaarden aan de zijde van handelaar uitdrukkelijk van de hand.

Prijzen en BTW

•    Alle op de webshop en in andere van Bikes2Bits.com afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de webshop anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
•    Tweedehands onderdelen vallen onder de marge regeling. Deze is £Europees geldend. BTW op tweedehands onderdelen is dus niet recupereerbaar.
•    Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de  overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
•    Verzendingskosten vallen onder het normale BTW regime. Hier is BTW wel recupereerbaar.
•    Indien het onderdeel naar een ander Europees land dan dit van herkomst van het onderdeel verstuurd wordt zal de transportkost onder het intracommunautaire BTW stelsel vallen.
•    Alle prijzen en overige informatie op de webshop en in andere van Bikes2Bits.com afkomstige materialen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Bikes2Bits.com is niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve prijzen waarvan de Klant mag aannemen dat deze tarieven kennelijk onjuist zijn. Indien Klant ontdekt dat er onjuiste prijzen zijn vermeld, heeft Klant de mogelijkheid dit te melden aan Bikes2Bits.com.


Informatie
•    De inhoud van de webshop is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Bikes2Bits.com kan echter niet garanderen dat alle informatie op de webshop te allen tijde juist en volledig is en is daarvoor dan ook niet aansprakelijk.
•    Bikes2Bits.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit, verkleuring door ouderdom, niet originele lak,…


Totstandkoming van de overeenkomst
•    De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Bikes2Bits.com en het voldoen aan de daarbij door Bikes2Bits.com gestelde voorwaarden.
•    Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bikes2Bits.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
•    Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Bikes2Bits.com het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
•    Bikes2Bits.com kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijnbetalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Bikes2Bits.com op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.


Uitvoering Overeenkomst
•    Zodra de bestelling door Bikes2Bits.com is ontvangen, stuurt Bikes2Bits.com de onderdelen zo spoedig mogelijk toe.
•    Bikes2Bits.com en handelaar zijn gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
•    Op de Webshop wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de onderdelen geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen onderdelen in ieder geval binnen 20 dagen geleverd worden.
•    Indien Bikes2Bits.com de onderdelen niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.
•    Indien Bikes2Bits.com het onderdeel hoegenaamd niet kan leveren zal hij hiervan klant op de hoogte brengen en neemt de overeenkomst automatisch een einde.
•    Bikes2Bits.com raadt klant aan de geleverde onderdelen te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie hiervoor ons retourbeleid en garantiebeleid.
•     Zodra de te leveren onderdelen op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze onderdelen betreft, over op klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de onderdelen af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de onderdelen.
•    Als de goederen afgeleverd worden bij een ophaalpunt, gebuur,… zal klant hiervan op de hoogte gesteld worden door de derde partij die instaat voor het transport en gaat het risico over op de klant.
•    Bikes2Bits.com is gerechtigd een soortgelijk onderdeel van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde onderdeel, indien het bestelde niet meer leverbaar is.


Herroepingsrecht en retour
•    Dit artikel is slechts van toepassing indien klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe.
•    Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Bikes2Bits.com binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het onderdeel, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De retourtermijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het onderdeel dat deel uitmaakt van de overéénkomst heeft ontvangen.
•    Verder zijn alle bepalingen terug te vinden onder ons Retourbeleid, Retourtermijn en Garantiebepalingen onverminderd van kracht.
•    Tijdens de retourtermijn zal klant zorgvuldig omgaan met het onderdeel en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het onderdeel slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van onderdelen na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
•    Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het onderdeel die het gevolg is van een manier van omgaan met het onderdeel die verder gaat dan toegestaan in het vorig artikel
•    Klant kan de overeenkomst ontbinden conform Retourbeleid, Retourtermijn en Garantiebepalingen tijdens de gestelde termijn door het retourformulier in te vullen op zijn accountpagina en met vermelding van de reden en het ordernummer en digitaal door te sturen aan Bikes2Bits.com, waarna Bikes2Bits.com de ontvangst van het retourformulier zal bevestigen.
•    Datum van ontvangst van het retourformulier bepaalt of de herroeping binnen de gestelde termijn valt of er buiten.
•    Indien een geldige retour aanvraag werd ingediend en deze binnen de retourtermijn werd ontvangen door Bikes2Bits.com zal de retourprocedure worden opgestart zoals beschreven in het Retourbeleid.
•    Klant kan gebruik maken van de toegestuurde verzendopdracht en zal de afhaling verder zelf organiseren met de derde partij die instaat voor het transport. Indien de klant er voor kiest het transport zelf te organiseren zal klant Bikes2Bits.com hiervan op de hoogte brengen en zal klant het verzendadres van de handelaar per email toegestuurd krijgen.
•    Het terug te storten bedrag van het onderdeel zal na eventuele verrekening met transportkosten, e.e.a. zie ons retourbeleid, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het teruggestuurde onderdeel worden terugbetaald aan klant op het rekening nummer dat de klant heeft ingevuld op het retourformulier.
•    Als Klant tijdens de bestelling van het onderdeel heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Bikes2Bits.com de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
•    Op de webshop wordt duidelijk , tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, verwezen naar het Retourbeleid, Retourtermijn en Garantiebepalingen.


Betaling - Reserveringstermijn
•    Klant betaald de overeengekomen totaalprijs  aan Bikes2Bits.com volgens de in de bestelprocedure overeengekomen betaalmethode. Bikes2Bits.com is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
•    Behalve indien de klant er voor kiest het onderdeel op te halen zal klant de betaling van de overeengekomen totaalprijs voldoen vooraleer het onderdeel verstuurd wordt.
•    Na het doorlopen van de bestelprocedure en het akkoord gaan met de voorwaarden start de reserveringstermijn van 7 dagen. Vanaf dit moment wordt het onderdeel gereserveerd voor klant en wordt het niet meer te koop aangeboden op de webshop. Voor zover klant niet gekozen heeft voor een automatische betaalmethode en klant het nalaat de betaling te voldoen tijdens deze reserveringsperiode zal  de overeenkomst beëindigd worden en zal het onderdeel terug te koop worden aangeboden. In elk geval zal klant tijdens de reserveringsperiode herinnerd worden via email om alsnog de betaling te voldoen binnen de gestelde termijn van 7 dagen.
•    Bij automatische beëindigd van de overeenkomst zal de klant hier per email van verwittigd worden waardoor zowel Bikes2Bits als de klant ontlast worden van alle verplichtingen die hun oorsprong vinden in de overéénkomst.
•    De overéénkomst zal niet automatisch beëindigd worden in het geval het over niet retourneerbare onderdelen gaat (zie beschrijving in het retourbeleid) of Bikes2Bits er voor kiest de overéénkomst niet te beëindigen.
•    In elk geval zijn eventuele invorderkosten, gerechtelijke kosten, intresten en alle andere kosten die voortvloeien uit de niet naleving van de overeenkomst ten laste van de klant


Garantie en conformiteit
•    Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Bikes2Bits.com een aparte garantie op de onderdelen wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
•    Handelaar staat er voor in dat de onderdelen voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
•    Indien specifiek overeengekomen, staat handelaar er tevens voor in dat het onderdeel geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
•    Indien het afgeleverde onderdeel niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een termijn van 5 dagen nadat hij het onderdeel heeft ontvangen Bikes2Bits.com daarvan in kennis  te stellen.
•    Indien Bikes2Bits.com de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante onderdelen hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het onderdeel.
•    Verder zijn alle bepalingen terug te vinden onder ons Retourbeleid, Retourtermijn en Garantiebepalingen onverminderd van kracht.


Klachtenprocedure
•    Indien Klant een klacht heeft over een onderdeel (conform de algemene voorwaarden, het Retourbeleid, Retourtermijn en Garantiebepalingen) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Bikes2Bits.com, dan kan hij bij Bikes2Bits.com telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen.
•    Bikes2Bits.com geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Bikes2Bits.com binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.


Aansprakelijkheid
•    Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
•    De totale aansprakelijkheid van Bikes2Bits.com jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
•    Aansprakelijkheid van Bikes2Bits.com jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
•    Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Bikes2Bits.com jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Bikes2Bits.com.
•    De aansprakelijkheid van Bikes2Bits.com jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Bikes2Bits.com onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Bikes2Bits.com ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bikes2Bits.com in staat is adequaat te reageren.
•    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Bikes2Bits.com meldt.
•    In geval van overmacht is Bikes2Bits.com niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
•    Verder zijn alle bepalingen terug te vinden onder ons Retourbeleid, Retourtermijn en Garantiebepalingen onverminderd van kracht.


Eigendomsvoorbehoud
Zolang klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht,
blijven alle geleverde goederen eigendom van handelaar.

Persoonsgegevens
•    Bikes2Bits.com verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de webshop gepubliceerde privacy statement.
•    De persoonsgegevens die Bikes2Bits.com van Klanten verkrijgt, worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en het doen van aanbiedingen voor soortgelijke onderdelen en diensten.
•    Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst kan Bikes2Bits.com de persoonsgegevens doorgeven aan Handelaar waarmee.


Slotbepalingen
•    Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
•    Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de maatschappelijke zetel  van Bikes2Bits.com gevestigd is.
•    Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
•    Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
Bikes2Bits.com
Doorslaardorp 11
9160 Lokeren
BTW BE0467.257.809
info@bikes2bits.com
Tel. : +32 9 348 47 05


Geen SMS


Teksten en voorwaarden Copyright Bikes 2 bits


Zoek een part nr. of onderdeel