Afhalen enkel na afspraak!

Garantiebeleid

  1. Garantie en het “niet goed, geld terug” principe zijn enkel van toepassing op de geleverde losse onderdelen en dus niet op de samenbouw, inbouw en verwerking van deze onderdelen in een groter geheel. Eventuele schade die volgt uit deze handeling valt dan ook onder de verantwoordelijkheid van de koper.

  2. Ingeval een onderdeel waarvoor garantie wordt verleend wegens een schade die zich voordoet tijdens de garantieduur, binnen de garantieduur niet meer functioneert en indien daardoor een herstelling noodzakelijk wordt  (aan het onderdeel zelf en ooit aan het geheel waar het onderdeel is ingebouwd), dan kan de koper aanspraak maken op een herstelling volgens de omvang die in deze voorwaarden zijn vastgelegd. Indien een herstelling niet mogelijk is wordt opnieuw het “niet goed, geld terug” principe gehanteerd. In gezamenlijk overleg kan ook besloten worden tot een gedeeltelijke terugbetaling.

  3. Zonder rekening te houden met de daartoe bijdragende oorzaken wordt geen garantie verleend voor schade a) ten gevolge van een ongeval, d.w.z. een externe gebeurtenis die rechtstreeks en plotseling met mechanische kracht uitwerking heeft; b) ten gevolge van opzettelijke of kwaadwillige handelingen, vervreemding, in het bijzonder diefstal, gebruik door onbevoegden, roof of verduistering, ten gevolge van de rechtstreekse inwerking van storm, hagel, blikseminslag, aardbeving of overstroming, alsmede tengevolge van brand of explosie; c) ten gevolge van oorlogsgebeurtenissen van om het even welke aard, burgeroorlog, binnenlandse onlusten, staking, lock-out, inbeslagname of andere ingrepen van overheidswege of ten gevolge van kernenergie; d) waarvoor een derde als fabrikant, leverancier, verkoper (bijv. voor productie-, fabricage-, constructie- en organisatorische fouten, garantie voor vervangstukken enz.) contractueel, ook krachtens een reparatieopdracht (bijv. ook reparatiefouten bij vorige herstellingen) of wegens enige andere onderhouds-, garantie- en/of verzekeringsovereenkomst tegemoetkoming moet verlenen of normalerwijze tegemoetkoming verleent (ook bijv. uit inschikkelijkheid vanwege de constructeur).

  4. Bepaling van kracht voor motorblokken : Er wordt geen garantie verleend voor schade a) ten gevolge van het gebruik van ongeschikte brandstoffen, olietekort of oververhitting; b) die wordt veroorzaakt door het feit dat het motorblok werd blootgesteld aan hogere as- en sleepbelastingen dan door de fabrikant zijn toegestaan; c) die voortvloeien uit de deelname aan al dan niet georganiseerde rijevenementen met het karakter van een wedstrijd of ten gevolge van de bijbehorende testritten; d) die ontstaat ten gevolge van de wijziging van de oorspronkelijke constructie van het voertuig (bijv. tuning) of door de montage van vreemde onderdelen of toebehoren, die door de fabrikant niet zijn toegestaan  e) ontstaan door gebruik van het voertuig dat duidelijk aan herstelling toe was, tenzij aangetoond kan worden dat de schade geen verband houdt met de noodzaak een herstelling te laten uitvoeren; f) gemonteerd in voertuigen die door de koper ten minste tijdelijk beroepsmatig zijn gebruikt en/of aan een wisselende personenkring werden verhuurd. g) op slijtageonderdelen. h)De uitsluitingen in punt3a tot 3f zijn toepasselijk na een inbreuk van de koper uit nalatigheid of met opzettelijk karakter, ten opzichte van zijn verplichtingen. De bewijskracht voor het niet bestaan van deze nalatigheid of opzettelijkheid berust bij de koper. i)normale slijtage zoals regeling kleppen, koppeling, lagering, olieverbruik,… die aanvaardbaar is voor de geadverteerde kilometerstand hoort niet tot de garantie.
    Garantie op motorblokken herleid zich dus tot  het gewone normale functioneren en duurt tot net na de eerste testrit.

  5. Bepaling van kracht voor elektronische onderdelen zoals bvb alternators, dynamo’s, gelijkrichters, CDI’s, ECU’s,.. :  Hiervoor wordt nooit een garantie toegekend daar de goede werking en de faling hiervan bepaald wordt door een aantal elementen eigen aan het voertuig waar de genoemde onderdelen worden ingebouwd en buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper vallen.

  6. Een garantieprestatie veronderstelt dat het probleem onmiddellijk en binnen een termijn van 10 dagen gemeld wordt via email en met een omstandige omschrijving van het probleem.


Begin en duur van de garantie

De garantie voor tweedehands onderdelen begint op de afleveringsdatum of ophalingsdatum. Elke garantie eindigt op het ogenblik dat het onderdeel aanvaard is door de koper. Bij niet aanvaarding moet binnen de 10 dagen na ontvangst de verkoper op de hoogte gesteld worden volgens de procedure beschreven in het retourbeleid. Indien geen opmerkingen overgemaakt worden binnen de gestelde termijn neemt de garantieduur vanzelf een einde en dit zonder dat een opzegging noodzakelijk is.


Overdracht

Bij verkoop of overdracht van het onderdeel door de koper tijdens de garantieperiode wordt de garantie niet automatisch overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De voortzetting van een bestaande garantie voor een nieuwe eigenaar is enkel mogelijk met het akkoord van de verkoper dewelke oorspronkelijk het onderdeel heeft aangekocht en een geldige garantie eis heeft ingediend. Bij verkoop van het onderdeel aan een professionele handelaar vervalt de garantie.

Zoek een part nr. of onderdeel